Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

'Αρθρο 3 - Υποχρεώσεις Εργοδοτών

1. Προκειμένου περί των κατά το άρθρον 1 του παρόντος θέσεων, ο εργοδότης υποχρεούται όπως προσλαμβάνη ή απασχολή ως μισθωτούς μόνον τους εφωδιασμένους δια του ανωτέρω βιβλιαρίου εργασίας.

2. Η ανωτέρω υποχρέωσις άρχεται μετά παρέλευσιν έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάταξις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και εν προκειμένω.

3. Κατά των εργοδοτών των προσλαμβανόντων ή απασχολούντων μισθωτούς, κατά παράβασιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, επιβάλλονται αι κυρώσεις αι προβλεπόμεναι υπό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2656/1953 "περί οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας", ως αύται, τροποποιηθείσαι δια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρεων τινών διατάξεων", αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 763/1970 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων περί προσλήψεως μισθωτών".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.