Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Έκδοσις βιβλιαρίου

1. Τα περί ων το άρθρον 2 του παρόντος νόμου βιβλιάρια εκδίδονται υπό της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν της παρ' αυτή

Συμβουλευτικής Επιτροπής, εντός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Μετά της αιτήσεως υποβάλλονται το βιβλιάριον υγείας του μισθωτού και απόσπασμα του ποινικού του μητρώου ή υπεύθυνος δήλωσις κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", περί των γενομένων ενεργειών προς χορήγησιν των δικαιολογητικών τούτων.

Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ο ενδιαφερομένος δέον όπως υποβάλη τα κατά τ' ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως.

2. Υπό της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ χορηγείται εις τον υποβαλόντα την κατά την προηγουμένην παράγραφον αίτησιν, ειδικόν υπηρεσιακόν σημείωμα, το οποίον ισχύει επί τρεις (3) μήνας και επέχει θέσιν προσωρινού βιβλιαρίου εργασίας.

3. Προκειμένου περί των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου γνωμοδοτήσεων, εις την σύνθεσιν της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής προστίθενται ανά εις εκπρόσωπος των εργοδοτών και των μισθωτών ξενοδοχείων, υποδεικνυόμενοι, μετά των αναπληρωτών των, υπό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, αντιστοίχως, εκ των κατά τόπους τμημάτων αυτών. Ούτοι, διοριζόμενοι δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, κατά τας περί Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΑΕΔ διατάξεις, δικαιούνται της αυτής αμοιβής, ως και τα λοιπά μέλη.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.