Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Τύπος και περιεχόμενον βιβλιαρίου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένης εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, καθορίζονται ο τρόπος εκδόσεως, ο τύπος του βιβλιαρίου εργασίας, τα της ανανεώσεως τούτου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Προκειμένου περί του κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος ενιαίου βιβλιαρίου, τα ανωτέρω καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.