Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Σημειώσεις εις βιβλιάρια

1. Εις τα κατά τον παρόντα νόμον βιβλιάρια σημειούνται:

α) Υπό της οικείας τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, πάσα πρόσληψις ή απασχόλησις εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, μετά διαπίστωσιν των κατά το άρθρον 1 του παρόντος προϋποθέσεων.

β) Υπό του εργοδότου, αι υπηρεσιακαί μεταβολαί του μισθωτού, αφορώσαι εις το είδος και την διάρκειαν της εργασίας, εις τας ημέρας απουσίας και εις τον τρόπον λύσεως της σχέσεως εργασίας.

Δεν θεωρούνται ημέραι απουσίας η αποχή εκ της εργασίας δια συμμετοχήν εις νόμιμον απεργίαν ως και αι ημέραι δια τας οποίας ο μισθωτός διατηρεί αξίωσιν επί τον μισθόν κατά τας διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

2. Τα βιβλιάρια φυλάσσονται υπό του εργοδότου. Αμα τη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ή τη αποχωρήσει του μισθωτού εκ της εργασίας του, ο εργοδότης υποχρεούται εις την απόδοσιν του βιβλιαρίου, συμπεπληρωμένου με τας κατά την προηγουμένην παράγραφον σημειώσεις.

Εν αρνήσει του εργοδότου ν' αναγράψη επί του βιβλιαρίου τας, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, μεταβολάς, η οικεία Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτού, προβαίνει εις τας απαραιτήτους συστάσεις δια την συμμόρφωσίν του, τασσομένης προς τούτο προθεσμίας μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών από της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Εάν παρά ταύτα, ο εργοδότης δεν αναγράψη επί του βιβλιαρίου τας υπηρεσιακάς μεταβολάς, εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.

2656/1953, ως αύται αντικατεστάθησαν υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ.

763/1970.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.