Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Κάλυψις δαπανών

Αι δαπάναι, δια την έκδοσιν των κατά τον παρόντα νόμον βιβλιαρίων, ως και δια την κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 5 συμμετοχήν των εκπροσώπων των εργοδοτών και των μισθωτών, εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας, βαρύνουν τον ΟΑΕΔ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.