Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 21 - Καταργούμεναι διατάξεις

Καταργούνται:

α) Τα άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 13 του Α.Ν. 394/1936 "περί χαρακτηρισμού και όρων εργασίας προσωπικού των ξενοδοχείων".

β) Τα άρθρα 1 έως 6 του Α.Ν. 844/1937 "περί συμπληρώσεως του Α.Ν.

394/1936 "περί χαρακτηρισμού και όρων εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων".

γ) Το Β.Δ. της 3/10 Απριλίου 1937 "περί χορηγήσεως επαγγελματικών βιβλιαρίων εις το προσωπικόν των Ξενοδοχείων".

δ) Το Β.Δ. της 28ης Απριλίου/6 Μαΐου 1939 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 3 Απριλίου 1937 Β.Δ/τος κ.λ.π.".

ε) Αι διατάξεις του εδαφ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.Δ.

3430/55 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων τινών διατάξεων".

στ) Αι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ' αριθ. 41052/1956 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εργασίας "περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας Ξενοδοχείων".

ζ) Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον ή ρυθμίζουσα άλλως τα υπ' αυτού προβλεπόμενα θέματα.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.