Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

N. 1172/1981-Κύρωση πράξης νομοθετ. περιεχομένου

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 4 - Διακοπή εργασιών επιχείρησης ...

Άρθρο 5 - Εναρξη ισχύος Ν. 1172/1981 ...

Άρθρο 4 - Διακοπή εργασιών επιχείρησης λόγω ανώτερης βίας

"1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας, λόγω ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης εξαιτίας εμπρησμού, πυρκαϊάς, σεισμού ή άλλου περιστατικού ανώτερης βίας. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατό να χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ σε ανέργους και ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων έκτακτη οικονομική ενίσχυση μέχρι σαράντα πέντε βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας κατ' ημερολογιακό έτος".

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., δύναται επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον περιπτώσεων να καταβάλλωνται τα επιδόματα ανεργίας εις τον εργοδότην των δικαιούχων μισθωτών, υπό τους όρους, ότι ούτος θέλει αφ' ενός μεν διατηρήσει ενεργόν την εργασιακήν σύμβασιν των μισθωτών αυτών, αφ' ετέρου, δε καταβάλη πλήρεις τας αποδοχάς, τας οποίας ούτοι δικαιούνται, δυνάμει της ατομικής συμβάσεως εργασίας, ως και τας εργοδοτικάς εισφοράς υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιδότησις δεν αποστερεί τον ησφαλισμένον, εν περιπτώσει περιελεύσεως τούτου εις κατάστασιν ανεργίας, της επιδοτήσεώς του, βάσει των περί παροχών ανεργίας κειμένων διατάξεων.

4. Κυρούνται αι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, αφ' ης εξεδόθησαν.

α) Η υπ' αριθ. 102201/20.12.1980 "περί οικονομικής ενισχύσεως του προσωπικού των καταστημάτων των πληγέντων εκ του εμπρησμού της 19.12.1980" (Φ.Ε.Κ. 1299, τ. Β', της 23.12.1980).

β) Η υπ' αριθ. 30067/9.1.1981 "περί καταβολής οικονομικής ενισχύσεως προς διατήρησιν της απασχολήσεως μισθωτών πληγέντων εκ της πυρκαϊάς της 19.12.1980" (Φ.Ε.Κ. 42, τ. Β', της 26.1.1981).

γ) Η υπ' αριθ. 34889/30.12.1980 "περί τροποποιήσεως της

102201/20.12.1980 αποφάσεώς μας, περί οικονομικής ενισχύσεως του προσωπικού των καταστημάτων των πληγέντων εκ του εμπρησμού της 19.12.1980" (Φ.Ε.Κ. 3, τ. Β', της 9.1.1981).

δ) Η υπ' αριθ. 30598/5.2.1981 "περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ.

102201/1980 αποφάσεως, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως" (Φ.Ε.Κ. 98, τ. Β', της 16.2.1981).

ε) Η υπ' αριθ. 31510/8.4.1981 "περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ.

102201/1980 αποφάσεως, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως" (Φ.Ε.Κ. 224, τ. Β', της 16.4.1981).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.