Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Ταυτότης ξεναγού

1. Δια την άσκησιν του επαγγέλματος του ξεναγού, χορηγείται υπό του ΕΟΤ εις τον Ξεναγόν δελτίον ταυτότητος, άνευ του οποίου απαγορεύεται η άσκησις υπ' αυτού οιασδήποτε ξεναγήσεως, ή προσφοράς οιασδήποτε υπηρεσίας εμπιπτούσης εις τον κύκλον των κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου υπηρεσιών του ξεναγού.

2. Το δελτίον ταυτότητος θεωρείται κατ' έτος υπό του ΕΟΤ, εφ' όσον ο κάτοχος αυτού έχει εκπληρώσει απάσας τας εκ της κοινωνικής ασφαλίσεώς του απορρεούσας οικονομικάς υποχρεώσεις του.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.