Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Σύσταση - αρμοδιότητες

1. Συνιστάται Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με επωνυμία Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έδρα την Αθήνα.

2. Εργο της Ο.Κ.Ε. είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού. Στην έννοια των θεμάτων αυτών δεν περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός. Στα παραπάνω θέματα η έκφραση γνώμης της Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωτική πριν από την ψήφιση αντίστοιχων τυπικών νόμων.

3. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε., είναι δυνατό να καθορισθούν και άλλα θέματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η γνώμη της Ο.Κ.Ε.

4. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Επίσης, μπορεί να εκφέρει γνώμη και για κάθε άλλο θέμα που, λόγω της σοβαρότητάς του, θα το ζητήσει ο αρμόδιος Υπουργός.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.