Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Διαδικασία άσκησης αρμοδιοτήτων

1. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. ζητείται από το αρμόδιο κάθε φορά κυβερνητικό όργανο στο οποίο και διαβιβάζεται.

2. Η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τη γνώμη της μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών και μεγαλύτερη των σαρανταπέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτή του θέματος. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των σαρανταπέντε (45) ημερών η έλλειψη σχετικής γνώμης δεν εμποδίζει τη λήψη σχετικής απόφασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η παραπάνω προθεσμία των σαρανταπέντε (45) ημερών μπορεί να συντμηθεί στις δεκαπέντε (15) ημέρες.

3. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του τιθέμενου θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής.

4. Η Ο.Κ.Ε. για την τεκμηρίωση της γνώμης της μπορεί να συνιστά ομάδες έρευνας από ειδικούς ή να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, καθώς και να συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια Υπουργεία ή τις επιμέρους υπηρεσίες τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με Δημόσιες Επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Οι παραπάνω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία και κάθε στοιχείο που ζητείται για την τεκμηρίωση, εφόσον δεν θίγονται θέματα

επιχειρηματικού απορρήτου.

5. Εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, εφόσον καλούνται να αναπτύξουν προφορικώς τη γνώμη τους στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, υποχρεούνται να προσέλθουν σε αυτές.

6. Για την ολοκλήρωση των ερευνών και την τεκμηρίωση των προτάσεών της, η Ο.Κ.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.