Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Συγκρότηση

«1. H Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα εξήντα μέλη τα οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό μελών.»

2. Από αυτές η πρώτη ομάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες.

«3. Τα μέλη της πρώτης ομάδας ορίζονται: α) ανά τέσσερα από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και β) ανά ένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.), την Ομοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.). »

«4. Στη δεύτερη ομάδα δεκατέσσερα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έξι από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) επιλεγόμενα κατά το δυνατόν από διαφορετικούς κλάδους.

5. Στην τρίτη ομάδα τα μέλη ορίζονται: α) τέσσερα από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.) και δύο από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ. ΣΑ.ΣΕ.), β) ένα μέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, γ) ανά έναν (1) εκπρόσωπο από τους καταναλωτές, τις οργανώσεις προστασίας περιβάλλοντος, την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των δύο φύλων, δ) δύο (2) μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ε) δύο (2) μέλη της Κεντρικής Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.»

6. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον ο αντίστοιχος φορέας προτείνει και αναπληρωματικά μέλη. Τα τελευταία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση που κωλύονται ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι να ορισθεί νέο τακτικό μέλος, η θητεία του οποίου λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών.

7. Σε περίπτωση που προκύψει μετά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης ή εκλείψει κάποια από αυτές αποφαίνεται η Ολομέλεια.

Με εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται οι όροι αναγνώρισης της αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης.

8. Η πρόταση των μελών από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη σχετική προς τούτο πρόσκληση. Αν δεν γίνει πρόταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται από όσα μέλη προτάθηκαν. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε σώμα την πρόσκληση απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, η πρόσκληση αποστέλλεται από την Ο.Κ.Ε. τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της στους μετέχοντες φορείς.

9. Η Ο.Κ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Η άσκηση των καθηκόντων όλων των μελών της Ο.Κ.Ε. δεν υπόκειται στους περιορισμούς για κατοχή δεύτερης θέσης και στους εν γένει περιορισμούς για το δημόσιο τομέα.

«11. Η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. είναι τετραετής, αρχίζει την επόμενη από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη της όμως εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής.»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.