Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Οργάνωση και λειτουργία

«1. Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι: η Ολομέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι.»

2. Προαιρετικά όργανα είναι τα τμήματα της Ολομέλειας. Η Ολομέλεια μπορεί να συνιστά Επιτροπές εργασίας. Οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση και η λειτουργία τμημάτων της Ολομέλειας και των Επιτροπών εργασίας καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

«3. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για την έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, για τη διατύπωση της γνώμης, την έκδοση κανονισμών που αφορούν την οργάνωση ή τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.»

4. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της να αναθέτει την έκφραση γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Μπορεί επίσης με την ίδια πλειοψηφία να διαχωρίζει την Ο.Κ.Ε. σε τμήματα προσωρινά ή οριστικά μετά από πρόταση του Συμβουλίου των Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ανάλογη εκπροσώπηση των τριών ομάδων. Η Ολομέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε τμήματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε τμήματος έχουν διετή και ανανεώσιμη θητεία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από πρόταση της ομάδας που έχει κάθε φορά την προεδρία του αντίστοιχου τμήματος. Τα μέλη ορίζονται από τις ομάδες. Την επιστημονική στήριξη του τμήματος αναλαμβάνει ο επιστημονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. που διαθέτει την ανάλογη εξειδίκευση.»

5. Τα μέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν με ανεξαρτησία γνώμης.

«6. Η Ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις το χρόνο, μία φορά ανά εξάμηνο και οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί το τακτικό μέλος ενημερώνεται η Ο.Κ.Ε. και ειδοποιείται ο αναπληρωτής του, ώστε να παραστεί αυτός στη θέση του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός τακτικού μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας ζητείται από τον αρμόδιο φορέα η άμεση αντικατάστασή του.»

7. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό με όλα τα αναγκαία έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Ο Υπουργός προς τον οποίο διαβιβάστηκε η γνώμη της Ο.Κ.Ε. μπορεί να αναπέμψει τη γνώμη προκειμένου να συνεκτιμηθούν πρόσθετα στοιχεία.

8. Για το σχηματισμό γνώμης, αν δεν ορίζεαι διαφορετικά, απαιτείται απαρτία του ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/3 των προταθέντων μελών. Οι απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον αυτές καλύπτουν το 1/3 των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) τουλάχιστον μέλη.

9. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός, εκτός αν ο Πρόεδρος προκρίνει την ονομαστική ψηφοφορία.

«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους και από πέντε εκπροσώπους από κάθε ομάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες ομάδες. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Ολομέλεια, και είναι ανανεώσιμη.»

11. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει στην πρώτη συνεδρίασή της ένα (1) μήνα μετά τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. με όσα μέλη έχουν ορισθεί.

12. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αν δεν αποφασίζει άλλως η Ολομέλεια, διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέματα της Ο.Κ.Ε., προβαίνει στη συλλογή πληροφοριών και στην προπαρασκευή των προτάσεων για τις γνώμες που εκφέρει η Ο.Κ.Ε., τις οποίες και υποβάλλει προς τελική ψήφιση στην Ολομέλεια και καταρτίζει τα σχέδια κανονισμών. Για το σκοπό αυτόν συνιστά επιτροπή και ορίζει έναν κύριο Εισηγητή και ενδεχομένως και συνεισηγητή που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα. Μπορεί ακόμη να συνιστά, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 ομάδες έρευνας ή να προτείνει τον ορισμό εμπειρογνώμονα.

13. Για το σχηματισμό γνώμης απαιτείται απαρτία του ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των παρόντων. Οι προτάσεις διαβιβάζονται στον Πρόεδρο και κοινοποιούνται στα μέλη της Ολομέλειας, που συγκαλείται για την τελική γνώμη, εφόσον ψηφίζονται από εννέα (9) τουλάχιστον μέλη και δεν αντιλέγουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη της Ολομέλειας, αποτελούν τελική γνώμη της Ο.Κ.Ε. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τα θέματα αυτά μπορούν να ρυθμισθούν διαφορετικά.

14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

15. Στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Υπουργός που υπέβαλε το ερώτημα ή πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, καθώς και κάθε άλλο μέλος της Κυβέρνησης, που η παρουσία του κρίνεται αναγκαία από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

16. Μπορεί επίσης, με απόφαση του Προέδρου να μετέχουν χωρίς ψήφο και τρίτα πρόσωπα, που η παρουσία τους, λόγω των ειδικών γνώσεών τους, κρίνεται αναγκαία.

17. Η παρουσία χωρίς ψήφο Βουλευτών, Ευρωβουλευτών ή εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης ή δημοσίων οργανισμών καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.