Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Γενικός Γραμματέας

1. Των υπηρεσιών της Ο.Κ.Ε. προίσταται Γενικός Γραμματέας, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ο.Κ.Ε.".

"2. Ο Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. μετά από δημόσια προκήρυξη στην οποία εξειδικεύονται και τα απαιτούμενα προσόντα".

«3. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο και τα λοιπά όργανα στη διοίκηση της Ο.Κ.Ε. και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Η θητεία του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μία μόνο φορά. Η θέση του είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

4. Ο Γενικός Γραμματέας μετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

«5. Ο Γενικός Γραμματέας εφόσον προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Αν είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, του χορηγείται άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ο.Κ.Ε.. Οι αποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις της Ο.Κ.Ε. και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία του λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από το φορέα
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.