Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από γνώμη της ολομέλειας, καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων του επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού της Ο.Κ.Ε., τα απαραίτητα προσόντα τους και ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων. «Το επιστημονικό προσωπικό, όπως και το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. προσλαμβάνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π.. Το προσωπικό που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο στηρίζει επιστημονικά το έργο της Ο.Κ.Ε.. Του επιστημονικού προσωπικού προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος συντονίζει και έχει την επιστημονική ευθύνη του γνωμοδοτικού έργου της Ο.Κ.Ε.. Στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της Ο.Κ.Ε. προΐσταται ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Η θητεία του είναι τετραετής και ανανεώσιμη, ύστερα από αξιολόγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.. »

2. Οι θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού είναι δυνατόν να καλύπτονται με αποσπάσεις υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από πρόταση της Ο.Κ.Ε.

3. Η Ο.Κ.Ε. καταρτίζει κανονισμούς, που δημοσιεύονται με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και είναι οι εξής: α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

β. Κανονισμός για τις προσλήψεις και την κατάσταση προσωπικού. γ. Κανονισμός προμηθειών, αμοιβών, αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών δαπανών και γενικής διαχείρισης πόρων.

Για τον τελευταίο αυτόν κανονισμό απαιτείται έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται όλα τα θέματα, τα οποία με ρητή διάταξη αναφέρονται σε αυτόν, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος. Με τον κανονισμό αυτόν μπορεί να προβλεφθεί προεδρείο ως ολιγομελές όργανο διοίκησης. Μέχρι την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού τα σχετικά με τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. θέματα ρυθμίζονται από την εκτελεστική επιτροπή, εκτός αν άλλως αποφασίσει η ολομέλεια.

5. Η κατάρτιση των πρώτων κανονισμών γίνεται από επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ενωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και δύο εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. Η Επιτροπή μετά το πέρας του έργου της υποβάλλει τον κανονισμό στην ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. προς ψήφιση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.