Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3166/2003-Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 22 παρ. 2 - Σωματείο τηλεοπτικών σταθμών...

Άρθρο 22 παρ. 2 - Σωματείο τηλεοπτικών σταθμών

2^^. Επιτρέπεται η σύσταση σωματείου νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας με σκοπό τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη διατύπωση προς τις δημόσιες αρχές των προβλεπόμενων στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία απόψεων και γνωμών, καθώς και την εν γένει προώθηση των νόμιμων επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους, κατά παρέκκλιση του εδαφίου β' του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και με τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον ανωνύμων εταιριών, που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών της κατηγορίας αυτής. Επίσης, με την ίδια ως άνω προϋπόθεση της συμμετοχής τριών τουλάχιστον μελών, επιτρέπεται για έναν ή περισσότερους χάρτες συχνοτήτων, που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, η σύσταση σωματείων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας αντίστοιχα. Σε περίπτωση που για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται ο χαρακτηρισμός ενός σωματείου ως του πιο αντιπροσωπευτικού στην αντίστοιχη κατηγορία εμβέλειας ή στους αντίστοιχους χάρτες συχνοτήτων, ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., λαμβανομένων υπόψη και κριτηρίων που είναι συναφή με τον επιχειρηματικό τομέα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως το ποσοστό τηλεθέασης και τα μερίδια επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης των μελών κάθε σωματείου. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2002.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.