Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.3175/2003-Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις για τις Κλαδικές Συ...

Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις για τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

1. Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι κάτοχοι αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, επιτρέπεται, όταν δεν υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, να συνάπτονται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας από μεμονωμένους εργοδότες, που εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον αυτοί οι εργοδότες απασχολούν τουλάχιστον το 70% των εργαζομένων στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Αν δεν είναι δυνατόν να συναφθούν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καθορίζουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι κάτοχοι αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, να επεκτείνεται για αυτούς η ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας.

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.