Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1262/1987-Μέσα και όργονα αναπτυξιακής πολιτικής

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 25 - Προσθήκη διατάξεως στο Ν. 2190/192...

Άρθρο 25 - Προσθήκη διατάξεως στο Ν. 2190/1920 άρθρ. 16 παραγρ. 2 περίπτ. στ'

1. Στο άρθρο 16 παρ. 2 το κωδ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του π.δ. 409/28.11.1986 "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδ. ν. 2190/1920) "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις της πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983", προστίθεται περίπτωση στ'.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, μετοχών στους εργαζόμενους και ιδίως θέματα που αφορούν το είδος των μετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανομής τους, το ειδικό καθεστώς που θα τις διέπει καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.