Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Μεταβατικές διατάξεις.

1. Διατάξεις Νόμων, Β.Δ/των, Υπουργικών Αποφάσεων, πράξεων της Διοκήσεως εν γένει, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αποφάσεων διαιτησίας και Κανονισμών ή υφιστάμεναι ατομικαί συμβάσεις εργασίας περί των όρων, συνθηκών και αμοιβής της εργασίας εν γένει του επί σχέσει εργασίας ιδωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της ευνοϊκοτέρας ρυθμίσεως των αποδοχών του προσωπικού τούτου κατά τας υπό των άρθρων 1 και 5 του παρόντος διαγραφομένας διαδικασίας.

2. Ωσαύτως μέχρι της ευνοϊκωτέρας ρυθμίσεως των όρων αμοιβής των υποκειμένων εις το παρόν νομοθετικόν διάταγμα μισθωτών εξακολουθούν ισχύουσαι αι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ΝΔ 169/69 "περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ".

3. Δια τον προσδιορισμόν της κατά τας προηγουμένας παραγράφους ευνοϊκωτέρας ρυθμίσεως των όρων αμοιβής λαμβάνονται υπ' όψιν εν τω συνόλω αι καταβαλλόμεναι βάσει της νέας ρυθμίσεως αποδοχαί.

4. Εκκρεμείς συλλογικαί διαφοραί εργασίας εις οιανδήποτε στάδιον των διαπραγματεύσεων συνεχίζονται, προσεπικαλουμένου οπωσδήποτε του Υπουργού επι των Οικονομικών ως και του εποπτεύοντος τον οικείον ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ Υπουργού, αναλόγως της περιπτώσεως, εφ' όσον αρχήθεν η διένεξις δεν εστράφη έναντι τούτων.

5. Εκκρεμείς συλλογικαί διαφοραί εργασίας αφορώσει εις μισθωτούς αποσχολουμένους εις τε τον ιδιωτικόν και τον δημόσιον τομέα, διατηρούν το κύρος των και ακολουθούν την προβλεπομένην διαδικασίαν επιλύσεώς των, μόνον καθ' όσον αφορά εις τους μισθωτούς της πρώτης κατηγορίας.

6. Εκκρεμείς ενώπιον των ΔΔΔ συλλογικαί διαφοραί εργασίας, αφορώσαι εις το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ συζητούνται ή ανασυζητούνται υπό την δια του παρόντος καθοριζομένην σύνθεσιν των ΔΔΔ.

7. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος το μόνιμον εργοδοτικόν μέλος - εκπρόσωπος του Υπουργού επί των Οικονομικών - διορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας επί τη υπολειπομένη θητεία των λοιπών τακτικών μελών των Δευτεροβαθμίων ΔΔΔ. Ωσαύτως επί τη υπολειπομένη θητεία των μελών του ΑΣΕ διορίζοναι δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και τα μέλη του τμήματος αμοιβής και όρων εργασίας εργαζομένων εις τον δημόσιον τομέα.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.