Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Εποπτεία και έλεγχος

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το προσωπικό αυτών, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων κατά τόπο αστυνομικών αρχών και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους και σε περίπτωση εκδήλωσης εγκληματικής ενέργειας να παρέχουν τη συνδρομή τους σ' αυτές, εφόσον τους ζητηθεί. Δεν επιτρέπεται η παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση δημοσίων συναθροίσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.