Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Ακατάσχετο και ανεκχώρητο μισθού και συντάξεων

Απαγορεύεται η εκχώρησις και η κατάσχεσις των ημερομισθίων και πάσης εν γένει αντιμισθίας των εργατών, χειροτεχνών και υπηρετών, καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν κανονίζηται αύτη, κατά νόμον, συμφωνίαν ή συνήθειαν, επί τη βάσει της χρονικής διαρκείας της εργασίας, είτε κατά τεμάχιον, είτε κατ' αποκοπήν, είτε επί ποσοστώ των κερδών, είτε η πληρωμή γίνεται εις μετρητά, είτε οπωσδήποτε άλλως προς αντιμισθίαν εξομοιούνται και το εργατικόν δικαίωμα των σμυριδωρυκτών Νάξου. Επίσης απαγορεύεται η εκχώρησις και κατάσχεσις των συντάξεων, των εις εργάτας, χειροτέχνας και υπηρέτας, ως και εις τας χήρας και τα ορφανά αυτών, απονεμομένων. Τη εκχωρήσει εξομοιούνται δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος και η αντίδοσις και η δι' οιανδήποτε άλλης μεταξύ ζώντων δικαιοπραξίας μεταβίβασης απαιτήσεων
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.