Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Κατάσχεση

Επιτρέπεται η κατάσχεσις επί του 1/4 των μισθών και πάσης εν γένει αντιμισθίας, ως και των συντάξεων των ιδιωτικών υπαλλήλων, δι' απαίτησιν διατροφής συζύγου, κατιόντων και ανιόντων. Επί πλειόνων δικαιουμένων εις τοιαύτην διατροφήν χωρεί ανάλογος διανομή, η δε υπέρ του ενός κατάσχεσις αντιμισθίας περιορίζεται εν πάση στάσει και μετά την τελεσίδικον επικύρωσιν της κατασχέσεως. Περί της διανομής ή του περιορισμού αποφαίνεται το δικαστήριον της κατοικίας του οφειλέτου αιτήσει παντός ενδιαφερομένου.

Επίσης επιτρέπεται εξαιρετικώς η εκχώρησις εις επαγγελματίας του 1/5 του μισθού ή των αντιμισθιών των εν τοις άρθροις 1 και 2 του παρόντος προσώπων, δια προμήθειαν παρ' αυτών ειδών ιματισμού, υποδήσεως, τροφής ή ιατρικής περιθάλψεως.

"Ομοίως επιτρέπεται κατάσχεσις μέχρι του 1/4 των μισθών, και πάσης εν γένει αντιμισθίας ως και των συντάξεων των ιδιωτικών υπαλλήλων δια χρέη αυτών προς το Δημόσιον.

Επί συρροής κατασχέσεων το σύνολον αυτών κατά την εκτέλεσιν δεν δύναται να υπερβή τα 2/5 των εν τη προηγουμένη παραγράφω παροχών, προτιμωμένης της ένεκα διατροφής των κατά νόμον δικαιουμένων ανεξαρτήτως χρόνου κοινοποιήσεως της κατασχέσεως ή αναγγελίας της εκχωρήσεως. Αι λοιπαί κατασχέσεις ή εκχωρήσεις εκτελούνται κατά σειράν κοινοποιήσεως ή αναγγελίας εις το αρμόδιον ταμείον.

Τα κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενα όρια εκχωρήσεως και κατασχέσεως υπλογίζονται επί του ακαθαρίστου ποσού των εν γένει παροχών των ιδιωτικών υπαλλήλω
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.