Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Εκχώρηση προς εργολάβους οφειλομένων

1. Απαγορεύεται η εκχώρησις ή κατάσχεσις των προς εργολάβους οφειλομένων, εις αντάλλαγμα της κατασκευής έργου προς εκτέλεσιν του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασίαν τρίτων, ως επίσης και των οφειλομένων εις αντάλλαγμα προμηθείας υλικών, ειδών, μηχανημάτων ή εργαλείων προς εκτέλεσιν έργων.

«2. Επιτρέπεται η εκ μέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηματικής απαίτησης, για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής έργου, σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του.»

3. Κατ' εξαίρεσιν επίσης επιτρέπεται η κατάσχεσις των προς εργολάβους οφειλομένων, υπό των παρεχόντων υλικών δια την εκτέλεσιν του έργου ή υπό των παρασχόντων εργασίαν εργατών, τεχνιτών ή υπαλλήλων του εργολάβου, ουχί όμως και υπό των υπεργολαβικώς αναλαβόντων την εκτέλεσιν μέρους ή του όλου έργου.

4. Η απαγόρευσις της εκχωρήσεως ή κατασχέσεως ισχύει καθ' όλην την διάρκειαν εκτελέσεως του έργου και ένα μήνα μετά την περαίωσιν αυτού.

5. Προκειμένου περί έργων εκτελουμένων παρά των οικείων αναδόχων απολογιστικώς δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τα κατά τας οικείας συμβάσεις διατιθέμενα εις τους αναδόχους χρηματικά ποσά ανήκουσι πάντοτε κατά κυριότητα εις τον εργοδότην, είτε εισί κατατεθειμένα παρά Τραπέζη επ' ονόματι ή μη του αναδόχου και υφ' οιονδήποτε τύπον, είτε ευρίσκονται εις χείρας τρίτου, είτε εισπραχθέντα υπό του αναδόχου, ευρίσκονται εις χείρας αυτού ή κατετέθησαν υπ' αυτού παρά Τραπέζη προς πληρωμήν μηχανημάτων, εργαλείων, ειδών ή υλικών χρησίμων δια την εκτέλεσιν των έργων. Εις τον εργοδότην επίσης ανήκουσι τα δια των ανωτέρω χρηματικών ποσών αγοραζόμενα μηχανήματα, εργαλεία, είδη και υλικά, του αναδόχου θεωρουμένου ως διαχειριζομένου τα χρήματα του κατέχοντος τα κινητά πράγματα ως εντολοδόχου του εργοδότου.

6. Προκειμένου περί έργων εκτελουμένων απολογιστικώς υπό του Δημοσίου ή ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δια των υπαλλήλων αυτών, ισχύουσιν επίσης αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, των υπαλλήλων τούτων θεωρουμένων ως εντολοδόχων του εργολάβου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.