Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - (Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση)

Άρθρο 1 - Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία "Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (Λ.Α.Ε.Κ.).

2. Πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. είναι:

Α. Η εισφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) και η εισφορά 0,36%, που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 122 Α'), όπως ισχύουν.

3. Από τα έσοδα του Λ.Α.Ε.Κ.:

α. Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0.45% για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Το ποσό που δαπανήθηκε για την υλοποίηση τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή Διαχείρισης.

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για τη διενέργεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

β. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0.36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγούμενου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση. την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων, που διενεργούνται με προγράμματα ιδίου περιεχομένου που πραγματοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ..

4. Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερο των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει η Γενική

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωματές, που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο απ' αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αποζημιώσεις των μελών και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής Διαχείρισης.

5. «5. Οι πόροι του Λ.Α.Ε.Κ. που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.»

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης και σε εφαρμογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., είναι δυνατό να τροποποιούνται οι σκοποί του Λ.Α.Ε.Κ. και τα ποσοστά των εισφορών.

7. Από το μεθεπόμενο, από την ισχύ του νόμου αυτού, μήνα, οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε Κ.Ε. και του Ε.Κ.Λ.Α., όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ..

8. Ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του Ε.Κ .Λ.Α μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο μεταφέρονται στο Λ.Α.Ε.Κ., αφού αφαιρεθούν τα ποσά που οφείλονται σε επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει προγράμματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2224/1994, όπως ισχύει.

9. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2224/1994 Επιτροπές Διαχείρισης, οι λοιπές ρυθμίσεις των άρθρων αυτών, όπως ισχύουν, και οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α'), καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον είναι αντίθετες στους σκοπούς του άρθρου αυτού.

"10. Από το Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΙ-.ΠΙΣ.), καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η επιχορήγηση αυτή ανέρχεται για το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο 8 % επί του ποσοστού 15% που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ.".

Άρθρο 2 - Κάρτα απασχόλησης

1. Ο Ο.Α.Ε.Δ., ως Εθνικός Φορέας Απασχόλησης εκδίδει την "Κάρτα Απασχόλησης".

2. Με την "Κάρτα Απασχόλησης" δύνονται να εφοδιαστούν όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όλοι οι άνεργοι που επιθυμούν να απασχοληθούν με τέτοια σχέση και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α ).

3. Με την "Κάρτα Απασχόλησης" υποχρεούνται να εφοδιαστούν άνεργοι ή εργαζόμενοι που εντάσσονται σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, από τον Ο.Α.Ε.Δ ή και από τις δυο πηγές.

4. Στην "Κάρτα Απασχόλησης" αναγράφεται η διάρκεια, το ύψος και η έναρξη καταβολής του επιδόματος ανεργίας, με έντυπο τρόπο ή με μαγνητική ηλεκτρονική μέθοδο.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται: α. Ο τύπος της "Κάρτας Απασχόλησης".

β. Τα αναγραφόμενα σε αυτή προσωπικά στοιχεία του κατόχου, τα επαγγελματικά του προσόντα, οι εξειδικεύσεις του από την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, οι πιστοποιημένες επαγγελματικές του ικανότητες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που διευκολύνει τον κάτοχο στην εξεύρεση θέσης εργασίας και υποβοηθεί τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για την εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

γ. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, αν ο κάτοχος είναι επιδοτούμενος και η κατ' αναλογία μετατροπή των μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας σε "μηνιαία μερίδια εργασίας και κατάρτισης", αν ο επιδοτούμενος άνεργος ενταχθεί στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 αυτού του νόμου.

δ. Ο τρόπος της αυτόματης είσπραξης των επιδομάτων ανεργίας. ε. Ο τρόπος χρήσης της "Κάρτας Απασχόλησης" από εργοδότες ή τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που θα ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 αυτού του νόμου. στ. Οι ακριβείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις που θα έχουν προσλάβει ως εργαζόμενους κατόχους της "Κάρτας Απασχόλησης", με την ένταξη της επιχείρησής τους στα ειδικά προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης, καθώς και ο τρόπος ανάληψης από την επιχείρηση των μηνιαίων μεριδίων εργασίας, που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοχο της κάρτας που θα προσληφθεί στην επιχείρηση.

6. Το δικαίωμα επιχορήγησης του εργοδότη, με τα ποσά που θα προβλέπονται στα μηνιαία μερίδια εργασίας και κατάρτισης και θα καθορίζονται στην "Κάρτα Απασχόλησης", δεν αφορά ανέργους οι οποίοι είχαν εργασθεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών, που προηγούνται της πρόσληψής τους μ' αυτόν τον τρόπο.

7. Εργοδότης που εντάχθηκε σε προγράμματα απορρόφησης των "μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης" που προβλέπονται στην "Κάρτα Απασχόλησης", δεν μπορεί να απολύσει το μισθωτό που εντάχθηκε στην επιχείρηση με τον τρόπο αυτόν, πριν την παρέλευση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μηνών μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης, μέσω της απορρόφησης των "μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης".

8. Εργοδότης, δύναται να συμμετέχει σε προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης. μέσω της απορρόφησης, "των μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης" που καθορίζονται στην "Κάρτα Απασχόλησης" με την προϋπόθεση ότι επί έξι (6) μήνες πριν από την ένταξη του στο πρόγραμμα αυτό δεν θα έχει προβεί σε μείωση προσωπικού.

9. Οι εκδοθησόμενες από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσεις. για την εφαρμογή Προγραμμάτων Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα συμπεριλαμβάνουν και την απορρόφηση των "μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης" που προβλέπονται στην "Κάρτα Απασχόλησης", θα ορίζουν, ως ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης της επιχείρησης ή του εργοδότη στα προγράμματα αυτά, τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5 αυτού του άρθρου, καθώς επίσης και τον ακριβή καθορισμό των προϋποθέσεων που θα ισχύουν για τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να ενταχθούν στα προγράμματα απασχόλησης με τη χρήση των "μηνιαίων μεριδίων εργασίας". Οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις των παραγράφων αυτών δεν αφορούν τις εποχιακές

επιχειρήσεις. Ως εποχιακές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή τις ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιημένων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι υπαγωγής στα προγράμματα αυτά των εποχιακών επιχειρήσεων, καθορίζονται με όμοια απόφαση, η οποία περιλαμβάνει την κατ' αναλογία εφαρμογή των προϋποθέσεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, για τη συμμετοχή και των εποχιακών επιχειρήσεων στα σχετικά προγράμματα.

Άρθρο 3 - Ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα προσφοράς και ζήτησης των θέσεων εργασίας

1. Στον Ο.Α.Ε.Δ. αναπτύσσεται ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για όλες τις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις νέες θέσεις εργασίας και για όλες τις αιτήσεις θέσεων απασχόλησης, που υποβάλλουν οι αναζητούντες εργασία (Σύστημα Πανελλαδικής Ενημέρωσης Σ.Π.Ε.).

2. Η ανακοίνωση της προσφερόμενης θέσης εργασίας και αυτή των στοιχείων του ανέργου στο Σ.Π.Ε. γίνεται μόνο με τη συναίνεση των επιχειρήσεων και των ανέργων, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., προσδιορίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Σ.Π.Ε και ανακοινώνονται από αυτό, τυχόν κίνητρα που καθορίζονται για επιχειρήσεις και ανέργους, προκειμένου να χορηγήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Άρθρο 4 - Συμψηφισμός επιδομάτων ανεργίας με προγράμματα κατάρτισης - απασχόλησης και παραγραφή αξίωσης για επιδότηση ανεργίας

1. Οι ημέρες παρακολούθησης από τον επιδοτούμενο άνεργο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αφαιρούνται από τη διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης ανεργίας, εφόσον η ημερήσια αποζημίωση στη διάρκεια της εκπαίδευσης υπερβαίνει το ημερήσιο επίδομα ανεργίας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται: η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Σε περίπτωση που επιχείρηση προσλαμβάνει επιδοτούμενο άνεργο μέσω του προγράμματος των "μηνιαίων μεριδίων εργασίας και κατάρτισης", το χρονικό διάστημα της απασχόλησης αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης, λόγω ανεργίας.

3. Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 27 του ν δ/τος 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α'). όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ 5 του άρθρου 7 του ν.1545/1985, αντικαθίστανται.

4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 1836/1989 αντικαθίσταται.

Άρθρο 24 - Χορήγηση Επιδόματος Παραγωγικότητας στους υπαλλήλους Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε.

1. Από 1ης Ιουλίου 1996 χορηγείται ειδικό επίδομα αυξημένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. και στον Ο.Ε.Ε. ή είναι αποσπασμένοι από τους Οργανισμούς αυτούς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το επίδομα αυτό παρέχεται επίσης στο αποσπασμένο από άλλες υπηρεσίες στους παραπάνω Οργανισμούς προσωπικό στους απασχολούμενους από τους Οργανισμούς με σχέση έμμισθης εντολής (νομικούς συμβούλους δικηγόρους), ως και στον ελεγκτή ιατρό του Ο.Α.Ε.Δ. και στους δικηγόρους του Ι.Κ.Α..

2. Το ύψος του παραπάνω επιδόματος ως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη των Δ.Σ. των άνω Οργανισμών.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή του άνω επιδόματος κατά κατηγορία και κλάδο υπαλλήλων, θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των οικείων ως άνω Οργανισμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διακρίσεις της παραπάνω απόφασης.

Άρθρο 26 - Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οι κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούσες στους νομούς της χώρας Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. (Σχολές Μαθητείας (Σ.Μ.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κ.Ε.Κ. Κοινωνικού Αποκλεισμού) κλπ.) και οι Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα ιδρυθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί να συγκροτούνται σε ενιαία ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.).

1.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Το άρθρο 7 του ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 Α') αντικαθίσταται.

3. Στο άρθρο 8 του ν. 709/1977 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και 7.

4. Το άρθρο 9 του ν 1836/1989 (ΦΕΚ 70 Α') αντικαθίστανται.

5. Ο Ο.Α.Ε.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πρακτικό ή θεωρητικό τους μέρος ή στο σύνολό τους. Μπορεί επίσης με απόφαση του Δ.Σ. να παραχωρεί εκπαιδευτικά πακέτα σε φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι ανάληψης υλοποίησής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. και οι όροι παραχώρησης των εκπαιδευτικών πακέτων.

5.2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και των παραπάνω φορέων ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι και το κόστος ανάληψης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ..

5.3. Τα έσοδα από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι τυχόν πόροι που θα προέλθουν από την παραχώρηση των εκπαιδευτικών πακέτων περιέρχονται στο Λογαριασμό Εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ..

5.4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται ο σκοπός για τον οποίο θα διαθέτονται οι πόροι που θα προκύπτουν από τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από την καταβολή διδάκτρων από τους εκπαιδευόμενους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ.. ο τρόπος διάθεσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Το εδάφιο που προστέθηκε με το άρθρο 24 του Π.δ/τος 111/1987 (ΦΕΚ 64 Α') στο άρθρο 64 του β.δ/τος 266/1971 (ΦΕΚ 80 Α') αντικαθίσταται.

7. Το αγρόκτημα, επιφανείας 12.467.17 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΓΑΝΑΣ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Τρίπολης. το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του α.ν. 31/1967 (ΦΕΚ 97 Α') και 2 του α.ν. 237/1967 (ΦΕΚ 238 Α'), μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), παραχωρείται δωρεάν στον Ο.Α.Ε.Δ. για την ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Αρκαδίας, προς εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.

Η αποδοχή της δωρεάς αυτής με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. στην οποία σημειώνονται όλα τα γνωρίσματα του παραχωρούμενου αγροκτήματος, αποτελεί το νόμιμο τίτλο μεταγραφής υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς άλλη διατύπωση.

Άρθρο 27 - Ρύθμιση θεμάτων οικονομικών υπηρεσιών

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α') και οι διατάξεις του π.δ/τος 696/1982 (ΦΕΚ 145 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και στις επιχειρήσεις που επιχορηγούνται για επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους σ όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων των όρων των σχετικών προγραμμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1116/1981 (ΦΕΚ 8 Α'), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 25 του ν. 1262/1982 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1836/1989.

1.1. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παράβασης των όρων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων ή ανέργων από επιχειρήσεις που επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1836/1989, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2224/1994.

2. Στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. για εκτέλεση υπηρεσίας ή μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου. μπορεί, κατ' εξαίρεση του άρθρου 17 του ν.δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (ΦΕΚ 204 Α'), να προκαταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 90% του συνόλου των δικαιολογούμενων εξόδων, με απόδοση λογαριασμού που θα

πραγματοποιείται εντός προθεσμίας η οποία θα ορίζεται από τη σχετική για τη μετακίνηση απόφαση του Δ.Σ.

2.1. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται να τηρηθεί απόρρητη η μετακίνηση, στο έγγραφο που θα απευθύνει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η Υπηρεσία που διατάσσει τη μετακίνηση, θα αναφέρεται ο αριθμός της απόφασης μετακίνησης, η διάρκεια της μετακίνησης και το ποσό της προκαταβολής.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.