Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Επιβολή κατάσχεσης

Εις τας περιπτώσεις κατά τα προηγούμενα άρθρα επιτρέπεται κατάσχεσις, αύτη επιβάλλεται μόνον δυνάμει του εκτελεστού τίτλου ή αδείας του Προέδρου Πρωτοδικών. Του εκτελεστού τίτλου ή της αδείας του Προέδρου γίνεται μνεία εν τω κατασχετήριω, επί ποινή ακυρότητος αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.