Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Μεταβατική διάταξη

Επί απαιτήσεων κατά των εν άρθροις 1 και 2 προσώπων γεννηθέντων προ της ισχύος του παρόντος, εάν αποδεικνύωνται δι' εγγράφου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν ή εάν εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών χορήγηση άδειαν κατασχέσεως, επιτρέπεται η κατάσχεσις του 1/5 του μισθού και πάσης αντιμισθίας μέχρι 4.000 δραχμών μηνιαίως, επί δε μηνιαίων αποδοχών άνω του ποσού τούτου επιτρέπεται κατάσχεσις, πλην του 1/5 των 4.000 δραχμών, και του ενός τρίτου του υπερβάλλοντος το ποσόν τούτο μέρους. Το δυνάμει του παρόντος άρθρου κατασχόμενον ποσόν είναι ιδιαίτερον και ανεξάρτητον του κατά το άρθρον 3 δυναμένου να κατασχεθή. Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί κατασχέσεων επιβληθεισών προ της 5 Απριλίου 1930.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.