Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 27 - (Μετάταξη εκπαιδευτικού προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ.)

1. Μετάταξη εκπαιδευτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού αυτού γίνεται μόνο εφ' όσον συντρέχουν και οι περιορισμοί της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/1988).

2. α) Μέσα σε ένα εξάμηνο από την ισχύ του νόμου αυτού είναι επιτρεπτή, μετά από σχετική αίτηση, μετάταξη εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και χωρίς να συντρέχουν οι περιορισμοί της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988. Η μετάταξη της παραγράφου αυτής γίνεται σε προσωρινή προσωπική θέση, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης.

β) Οι μετατασσόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, καταλαμβάνουν, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.

1824/1988, τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν στην κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα όπου μετατάσσονται, οπότε καταργούνται αυτοδίκαια οι προσωρινές θέσεις που κατέχονται.

γ) Οι μετατασσόμενοι επανακατατάσσονται σύμφωνα με το ν. 1505/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σε μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας με αφετηρία το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.