Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Εφαρμογή προστατευτικών διατάξεων

(Αρθρ. 4 ν. 3514)

Πάσαι αι προστατευτικαί διατάξεις του ν. 1389 περί της συμβατικής σχέσεως των εργατών ωρισμένων επιχειρήσεων κ.λπ. δια την περίπτωσιν στρατεύσεως υπαλλήλων, τεχνιτών, και εργατών αυτών εφαρμόζονται ως έχουσιν υπέρ των προστατευομένων προσώπων και εφ' όσον ταύτα, μετ' εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των θητείας, εξακολουθώσιν, ουχί εξ υπαιτιότητός των, υπηρετούντα οπωσδήποτε εν τω στρατώ ή καλούνται εκάστοτε προς εκτέλεσιν εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.