Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.3304/2005 Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Η αρχή της ίσης μεταχείρισ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ...

Άρθρο 3 - Η έννοια των διακρίσεων...

Άρθρο 4 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 5 - Ουσιαστικές και καθοριστικ...

Άρθρο 6 - Θετική δράση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Θ...

Άρθρο 7 - Η έννοια των διακρίσεων...

Άρθρο 8 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 9 - Επαγγελματικές απαιτήσεις...

Άρθρο 10 - Εύλογες προσαρμογές γιατα ...

Άρθρο 11 - Δικαιολογημένη διαφορετικ...

Άρθρο 12 - Θετική δράση και ειδικά μέτ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Άρθρο 13 - Παροχή προστασίας...

Άρθρο 14 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 15 - Προστασία έναντι αντιμέτρω...

Άρθρο 16 - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Φορείς προώθησης της αρχής ...

Άρθρο 20 - (Συνήγορος του Πολίτη)...

Άρθρο 21 - Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μετ...

Άρθρο 22 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής...

Άρθρο 23 - Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης...

Άρθρο 24 - Λοιπές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 25 - (Τήρηση ευνοϊκότερων διατά...

Άρθρο 26 - (Ακυρότητα αντίθετης διάτα...

Άρθρο 27 - (Επέκταση προστασίας της δι...

Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 21 - Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πρόεδρο, τέσσερα τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως μέλη της Επιτροπής επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία, ιδίως σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή της Επιτροπής. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό
νέων, όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που έληξε. Σε
περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, μέλος της Επιτροπής απωλέσει την ιδιότητά του, για το υπόλοιπο της θητείας διορίζεται νέο μέλος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της κατά το άρθρο 23 Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης.
3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε συγκληθεί από τον πρόεδρο ή ζητηθεί η σύγκλησή της από δύο τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν τουλάχιστον τρία μέλη συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζει ο πρόεδρος, η δε εισήγηση γίνεται από τον πρόεδρο ή το μέλος της Επιτροπής που ο πρόεδρος ορίζει.
4. Στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
5. Τα μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση που ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.