Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΑΥΕργ 2065/1989 Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων

Άρθρα Νόμου

Άρθρο μόνο - Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων...

Άρθρο μόνο - Άδεια ανάπηρων εργαζόμενων

Ανάπηρα εργαζόμενα άτομα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1648/86 "προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων" δικαιούνται από τον εργοδότη τους και ανεξάρτητα από τον τρόπο της πρόσληψής τους πριν και μετά την ισχύ του νόμου αυτού, κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές, έξι (6) εργάσιμες ημέρες, επί πλέον της κανονικής άδειας δικαιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.