Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.3304/2005 Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Η αρχή της ίσης μεταχείρισ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ...

Άρθρο 3 - Η έννοια των διακρίσεων...

Άρθρο 4 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 5 - Ουσιαστικές και καθοριστικ...

Άρθρο 6 - Θετική δράση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Θ...

Άρθρο 7 - Η έννοια των διακρίσεων...

Άρθρο 8 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 9 - Επαγγελματικές απαιτήσεις...

Άρθρο 10 - Εύλογες προσαρμογές γιατα ...

Άρθρο 11 - Δικαιολογημένη διαφορετικ...

Άρθρο 12 - Θετική δράση και ειδικά μέτ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...

Άρθρο 13 - Παροχή προστασίας...

Άρθρο 14 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 15 - Προστασία έναντι αντιμέτρω...

Άρθρο 16 - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Φορείς προώθησης της αρχής ...

Άρθρο 20 - (Συνήγορος του Πολίτη)...

Άρθρο 21 - Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μετ...

Άρθρο 22 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής...

Άρθρο 23 - Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης...

Άρθρο 24 - Λοιπές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 25 - (Τήρηση ευνοϊκότερων διατά...

Άρθρο 26 - (Ακυρότητα αντίθετης διάτα...

Άρθρο 27 - (Επέκταση προστασίας της δι...

Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 22 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης

1. Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει ως αρμοδιότητες:
α) να εποπτεύει την προσπάθεια συμφιλίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
β) να διατυπώνει πόρισμα σε περίπτωση που αποτυγχάνει η συμφιλιωτική δράση. Εάν πιθανολογείται η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πόρισμα διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών,
γ) να διατυπώνει γνώμη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης ή αρχής στο πλαίσιο αρμοδιότητας της οποίας εμπίπτει παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ως προς την ερμηνεία διατάξεων του παρόντος νόμου,
δ) να συντάσσει εκθέσεις για την εφαρμογή και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί εξέταση και έρευνα, να εξετάζει μάρτυρες και να ζητά από κάθε δημόσια αρχή και ιδιώτη την παροχή πληροφοριών και εγγράφων. Κάθε δημόσια αρχή ή ιδιώτης έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στο αίτημα της Επιτροπής. Η Επιτροπή ή ο πρόεδρός της μπορεί να αναθέτει σε μέλος της τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας.
3. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει, για συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση, σε πρόσωπο που υπηρετεί στην υπηρεσία του επόμενου άρθρου, τη διενέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης μεταξύ των μερών σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και τη σύνταξη του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 στοιχείο β~ πορίσματος, παρέχει τις αναγκαίες υποδείξεις και ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.