Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

1. Ως επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θεωρούνται τα συστήματα

που δεν διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ και που έχουν ως αντικείμενο τη

χορήγηση στους εργαζόμενους, μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες, στα

πλαίσια μιας επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, ενός οικονομικού κλάδου ή

επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού τομέα, παροχών που θα προορίζονται να

συμπληρώνουν ή να υποκαθιστούν τις παροχές των εκ του νόμου συστημάτων

κοινωνικής ασφάλισης, είτε η υπαγωγή στα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτική

είτε προαιρετική.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στις ατομικές συμβάσεις·

β) στα συστήματα που έχουν μόνο ένα μέλος·

γ) στην περίπτωση των μισθωτών, στις ασφαλιστήριες συμβάσεις στις οποίες

δεν μετέχει ο εργοδότης·

δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών συστημάτων που προσφέρονται

ατομικά στους μετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν:

- είτε συμπληρωματικές παροχές,

- είτε την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των κανονικών παροχών ή την

επιλογή μεταξύ πολλών παροχών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.