Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Επαγγελματικά συστήματα στα οποία εφαρμόζεται

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

α) στα επαγγελματικά συστήματα που εξασφαλίζουν προστασία κατά των

ακόλουθων κινδύνων:

- ασθένεια,

- αναπηρία,

- γήρας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πρόωρων συνταξιοδοτήσεων,

- εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια,

- ανεργία·

β) στα επαγγελματικά συστήματα που προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές, σε

είδος ή σε χρήμα, και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές,

εφόσον οι παροχές αυτές προορίζονται για μισθωτούς και επομένως αποτελούν

οφέλη που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησης

αυτού του τελευταίου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.