Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Αρχή ίσης μεταχείρισης

1. Υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις, η αρχή της

ίσης μεταχείρισης συνεπάγεται την εξάλειψη κάθε διάκρισης που βασίζεται στο

φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε συσχετισμό ιδίως με την ύπαρξη γάμου ή την

εν γένει οικογενειακή κατάσταση, και ιδιαίτερα όσον αφορά:

- το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων και τους όρους υπαγωγής στα συστήματα

αυτά,

- την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισμό των εισφορών,

- τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω

συζύγου και προστατευόμενου προσώπου, και τις προϋποθέσεις διάρκειας και

διατήρησης του δικαιώματος παροχών.

2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν την

προστασία της γυναίκας λόγω μητρότητας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.