Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Διατάξεις αντίθετες στην ίση μεταχείριση

1. Μεταξύ των διατάξεων που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης

πρέπει να περιληφθούν οι διατάξεις που βασίζονται στο φύλο, είτε άμεσα είτε

έμμεσα, ιδίως σε συσχετισμό με την ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή

κατάσταση, προκειμένου:

α) να προσδιορίσμουν τα πρόσωπα που είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ένα

επαγγελματικό σύστημα·

β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής σε ένα επαγγελματικό σύστημα·

γ) να διαμορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την ηλικία εισόδου στο

σύστημα ή με ελάχιστη διάρκεια της απασχόλησης ή της υπαγωγής στο σύστημα,

για τη λήψη παροχών από το σύστημα αυτό·

δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις περιπτώσεις που

προβλέπονται στα στοιχεία η) και θ), για την απόδοση των εισφορών όταν ο

εργαζόμενος αποχωρεί από το σύστημα χωρίς να έχει συμπληρώσει τις

προϋποθέσεις που θα του εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για τις

μακροπρόθεσμες παροχές·

ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχών ή να τις

περιορίσουν μόνο στους εργαζόμενους του ενός ή του άλλου φύλου·

στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση·

ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια

των αδειών λόγω μητρότητας ή για οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται

με νόμο ή σύμβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον

εργοδότη·

η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός εάν αυτό

απαιτείται αναγκαστικά προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναλογιστικά στοιχεία

υπολογισμού, τα οποία είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση

παροχών που ορίζονται ως βασιζόμενες στις εισφορές· θ) να καθορίσουν

διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργαζομένων·

να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργοδοτών, στην

περίπτωση παροχών που ορίζονται ως βασιζόμενες στις εισφορές, εκτός εάν

πρόκειται για προσέγγιση των ποσών αυτών των παροχών·

ι) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που ισχύουν μόνο για τους

εργαζόμενους συγκεκριμένου φύλου, εκτός από τις περιπτώσεις που

προβλέπονται στα στοιχεία η) και θ), όσον αφορά την εξασφάλιση ή τη

διατήρηση του δικαιώματος για μεταγενέστερες παροχές όταν ο εργαζόμενος

αποχωρεί από το σύστημα.

2. Οταν η χορήγηση παροχών που απορρέουν από την παρούσα οδηγία εναπόκειται

στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστικών οργάνων του συστήματος, τα

όργανα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.