Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Αναγκαία μέτρα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α) να είναι άκυρες ή ακυρώσιμες ή να είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι

αντιβαίνουσες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης διατάξεις οι οποίες

περιλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις που είναι υποχρεωτικές, δυνάμει

νόμου, στους κανονισμούς των επιχειρήσεων ή σε άλλες ρυθμίσεις σχετικές με

τα επαγγελματικά συστήματα·

β) τα συστήματα που περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού να μην είναι

δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο διοικητικών μέτρων έγκρισης ή παράτασης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.