Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Προθεσμία αναθεώρησης

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι διατάξεις των

επαγγελματικών συστημάτων οι οποίες αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης

μεταχείρισης να αναθεωρηθούν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1993.

2. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί εμπόδιο προκειμένου τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις, που συνδέονται με περίοδο υπαγωγής σε επαγγελματικό σύστημα

χρονικώς προγενέστερη της αναθεώρησης του συστήματος αυτού, να εξακολουθούν

να διέπονται από τις διατάξεις του συστήματος που ίσχυε κατά την περίοδο

εκείνη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.