Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Αναβολή εφαρμογής αρχής ίσης μεταχείρισης

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν την υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής της

ίσης μεταχείρισης όσον αφορά:

α) τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση συντάξεων

γήρατος ή αποχώρησης και τις συνέπειες που είναι δυνατό να προκύψουν για

άλλες παροχές, κατ` επιλογήν τους:

- είτε μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η ίση αυτή μεταχείριση θα

επιτευχθεί στα εκ του νόμου συστήματα,

- είτε, το αργότερο, μέχρις ότου η εφαρμογή της αρχής αυτής επιβληθεί με

οδηγία·

β) τη σύνταξη των επιζώντων, μέχρις ότου επιβληθεί με οδηγία, όσον αφορά

αυτό το θέμα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα εκ του νόμου συστήματα

κοινωνικής ασφάλισης·

γ) την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ) πρώτο εδάφιο,

προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά αναλογιστικά στοιχεία

υπολογισμού, το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας δεκατριών ετών από την

κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.