Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Προστασία από απόλυση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

από κάθε απόλυση που θα αποτελεί αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία που

θα έχει διατυπωθεί στο επίπεδο της επιχείρησης ή σε δικαστική προσφυγή για

την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.