Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Προθεσμία εφαρμογής

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την

παρούσα οδηγία το αργότερο τρία χρόνια μετά την κοινοποίησή της (1).

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο πέντε χρόνια μετά

την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, όλα τα χρήσιμα στοιχεία προκειμένου

να μπορέσει να συντάξει και να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.