Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

N. 3938/2011 Αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις συνδικαλιστικών ορ...

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α`), όπως το άρθρο αυτό

προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α`) αντικαθίσταται ως

εξής:"1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1

παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1,

19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις

Ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού

και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής

Αστυνομίας."2. Η περίπτωση α` της παρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 το οποίο

προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 αντικαθίσταται ως εξής:"α. Μία πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών σε κάθε περιφέρεια (Ο.Τ.Α.) και μία

πρωτοβάθμια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του ανθυπαστυνόμου

σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς, Βορειοανατολικής

Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και

σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση νομού. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να

είναι μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα

γεωγραφικά όρια της πιο πάνω περιφέρειας ή των πιο πάνω Διευθύνσεων

Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων, αντιστοίχως. Οι αξιωματικοί δύνανται,

αντί της ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών

υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων

να γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών."3. Η παρ. 5 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο

1 του ν. 2265/1994 αντικαθίσταται ως εξής:"5. Κάθε αστυνομικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας

συνδικαλιστικής οργάνωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας

ή της περιφέρειας της παραγράφου 4 όπου υπηρετεί. Ο αστυνομικός που υπηρετεί

σε Υπηρεσία της οποίας η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε περισσότερες

Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή περιφέρειες, μπορεί να

εγγράφεται ως μέλος στην ένωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης

Αστυνομίας ή της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία του χωρίς να

λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική υπαγωγή της Υπηρεσίας του. Αν αστυνομικός

εγγραφεί και σε δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση διαγράφεται υποχρεωτικά από

την πρώτη. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση

Αστυνομίας ή σε άλλη περιφέρεια ο αστυνομικός διαγράφεται υποχρεωτικά από τη

συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη

συνδικαλιστική οργάνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή

περιφέρειας στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η

μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο

διαρκεί αυτή."4. Στο τέλος του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε

με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 14

του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α`), προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:"14. Οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί που εντάχθηκαν στο αστυνομικό

προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (ΦΕΚ 158

Α`) επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις συνοριακών φυλάκων

ή ειδικών φρουρών, αντιστοίχως είτε στις οικείες ενώσεις αστυνομικών

υπαλλήλων. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις συνοριακών φυλάκων και

ειδικών φρουρών επιτρέπεται να είναι μέλη είτε της ομοσπονδίας των

πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων συνοριακών φυλάκων ή ειδικών φρουρών

αντιστοίχως είτε της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων

αστυνομικών υπαλλήλων."5. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν ήδη

συσταθεί οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω διατάξεις

και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6)

μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς

και όσες ιδρυθούν με βάση την περίπτωση α` της παρ. 4 του άρθρου 30α του ν.

1264/1982 όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο οφείλουν να προκηρύξουν

εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες

και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους.

Μόνο οι ενώσεις αστυνομικών που λειτουργούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες

διατάξεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών.6. Η παρ. 9 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε

με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994, καταργείται.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.