Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Όροι εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων

Άρθρα Νόμου

Κατηγορίες προσωπικού ξενοδοχείων - Άρθρο 1...

Κατηγορίες προσωπικού ξενοδοχείων - Άρθρο 1

"1. Το εις τα ξενοδοχεία ύπνου εργαζόμενον προσωπικόν διακρίνεται:

α) Εις προσωπικόν Δ/σεως, γραφείων και διαχειρίσεως.

β) Εις κυρίως Ξενοδοχειακόν προσωπικόν, και

γ) Εις τεχνικόν και βοηθητικόν τοιούτον.

Το προσωπικόν της Δ/σεως, γραφείων και διαχειρίσεως, περιλαμβάνει
τους Δ/τός, Υπο/τάς, γραμματείς, λογιστάς,αλληλογράφους, ταμίας,
διερμηνείς, τηλεφωνητάς, οικονόμους και διαχειριστάς.
Εις το κυρίως ξενοδοχειακόν προσωπικόν υπάγονται οι αρχιθυρωροί,
αρχιθαλαμηπόλοι, θυρωροί νυκτοθυρωροί, επόπτριαι, θαλαμηπόλοι, και
βοηθοί αυτών, οι σαλονιέρηδες (επί της δεξιώσεως), οι ιματιοφύλακες,
γκρού, οι εξωτερικοί υπάλληλοι, (κουριέρηδες) οι επόπται ταχυδρομείου,
φροντισταί αποθηκάριοι, αρχιτραπεζιάρηδες, τραπεζιάρηδες, μπάρμπαν,
μπουφετζήδες, οι μάγειροι και ζαχαροπλάσται.
Εις το τεχνικόν προσωπικόν υπάγονται άπαντες οι εργαζόμενοι εις
καθαρώς τεχνικάς εργασίας εν τοις ξενοδοχείοις (ταπετσιέρηδες,
θερμοσταί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, χρωματισταί, κ.λ.π),
εις δε το βοηθητικόν οι εργάται αποσκευών, οι φύλακες, αι πλύντριαι,
οι σιδηρώτριαι και το βοηθητικόν προσωπικόν διαμερισμάτων, και των
μαγειρείων και ζαχαροπλαστείων (καθαρισταί, πιατοκαθαρισται, κλπ.).
Το προσωπικόν της α`καατηγορίας χαρακτηρίζεται ως προς την σχέσιν
εργασίας ως υπαλληλικόν και υπάγεται διά την καταγγελίον συμβάσεως
εργασίας εις τας διατάξεις του Νόμ.2112 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως
και εις πάσας τας συναφείς περί υπαλλήλων διατάξεις.
Εκ του προσωπικού της β`κατηγορίας χαρακτηρίζονται ομοίως ως
υπάλληλοι πάντες οι εργαζόμενοι εις ξενοδοχεία πολυτελείας και
τουριστικά τοιαύτα εξαιρουμένων των βοηθών θυρωρών, βοηθών
νυκτοθυρωρών, βοηθών θαλαμηπόλων, βοηθών μπουφετζήδων και
τραπεζιάρηδων, των γκρούμ και βοηθών εν γένει των μη συμπληρωσάντων
τριετή εν (τω) ξενοδοχείω υπηρεσίαν.
Εκ των εργαζόμενων εις καθαρώς λαϊκά ξενοδοχεία ως υπάλληλοι
χαρακτηρίζονται μόνον οι διευθυνταί, οι θυρωροί και οι νυκτοθυρωροί.
Ομοίως χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι πάντες οι πτυχιούχοι της Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων οι εργαζόμενοι εις ξενοδοχεία ύπνου ή
αλλαχού".

2. ***Διεγράφη διά της παρ.1 άρθρ.1 Νόμ.1224/1994.

***Το άρθρ.1 αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρ.1 του Ν.Δ. 1828/1942
η δε εν () λέξις διεγράφη διά της παρ.1 άρθρ.1 του Νόμ. 1224/1944.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.