Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Μείωση κατώτατου μισθού

1. Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών
και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν
κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.
2. Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα
διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά
προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω
των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και
ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους
μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄115). Η
παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν.
3986/2011(Α΄152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.
3. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και
ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους,
δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
4. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων
κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον
όρο αυτό.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.