Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Διάρκεια συλλογικών συμβάσεων

1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο
χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες
μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις14-2-2013.
3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ
για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη
συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους,
εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12
του ν. 1876/1990 (Α΄27).
4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα
καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή
την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει
ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν.
4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν
έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να
ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι
εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β)
τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας,
εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Οι όροι του προηγούμενου
εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου
αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. Κάθε άλλο
προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Η
προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των
εργαζομένων.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.1876/1990
(Α΄27) παύουν να ισχύουν.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις ιαιτητικές
Αποφάσεις.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.