Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Διαιτητικές αποφάσεις

1. Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990(Α΄27), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990(Α΄27), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/2010 (Α΄212), παύει να ισχύει.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990(Α΄27), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/2010 (Α΄212) εξακολουθεί να
ισχύει.
2. Η σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του
ν.1876/1990(Α΄27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη
διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού
ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε
αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν
κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
ή ιαιτητικών Αποφάσεων.
3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
16 του ν.1876/1990(Α΄27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνει
υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή ιαιτησίας, περιλαμβάνονται και
οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά
την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η
πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική
δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την
διαφορά.
4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει
εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν
συζητούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί με κοινή
συμφωνία των μερών κρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.