Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Αναστολή αυξήσεων

Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε
ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων,
κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων,
οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων
και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την
πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα
πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα
πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη
ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων
τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού δυναμικού
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.