Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Κατάργηση μονιμότητας

1. Από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να
λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις που προβλέπονται
στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή
οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το
παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί
κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
ν.1256/1982 (Α΄65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990
(Α΄101).
2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς
και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων,
Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων
Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν
μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς
κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή,
αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων,
καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που
υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (Α΄65) ή με
τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (Α΄101).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.