Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Σχέση μεταξύ διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και άλλων νομοθετικών διατάξεων

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει τις ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης:
α) του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 «Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄), που καλύπτει το άρθρο 2 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ «για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις» (L 225/12.8.1998) και
β) του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 162 Α΄).
2. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θίγει τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 40/1997 «Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/45/ΕΚ/22.9.94» (ΦΕΚ 39 Α΄).
3. Το παρόν διάταγμα ισχύει με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν δύναται να αποδυναμώσει την προστασία που παρέχεται σε γενικό επίπεδο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.