Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Μέρος Α΄ - Κύρωση της 98 ΔΣΕ

Κυρούται και έχει πλήρη Νόμου ισχύν η υπ΄αριθ.98 Διεθνής Σύμβασις «περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως», ψηφισθείσα εν Γενεύη τω 1949 υπό της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την 32αν Σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω εν Ελληνική μεταφράσει και Γαλλικώ πρωτοτύπω.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ αριθ.98
Περί εφαρμογής των αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως
Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, συγκληθείσα εν Γενεύη, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 8ην Ιουνίου 1949 εις την 32αν σύνοδον αυτής.
Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την εφαρμογήν των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, ζήτημα περιλαμβανόμενον εις το τέταρτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον Διεθνούς Συμβάσεως.
Αποδέχεται σήμερον πρώτην Ιουλίου χίλια εννεακόσια τεσσαράκοντα εννέα την ως έπεται σύμβασιν ήτις αποκαλείται Σύμβασις επί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως έτους 1949

Άρθρο 1 -

1. Οι εργαζόμενοι δέον ν΄απολαύουν καταλλήλου προστασίας κατά πάσης πράξεως διακρίσεως δυναμένης να παραβλάψη την συνδικαλιστικήν ελευθερίαν ως προς την απασχόλησιν.
2. Η τοιαύτη προστασία δέον ιδία να έχη εφαρμογήν εις ό,τι αφορά τας πράξεις αίτινες σκοπούν:
α) Να εξαρτούν την απασχόλησιν του εργαζομένου εκ του όρου της μη εγγραφής του εις συνδικάτον ή της αποχωρήσεως τούτου εκ του συνδικάτου.
β) Να απολύουν εργαζόμενον ή να ζημιώνουν αυτόν δι΄οιωνδήποτε άλλων μέσων, λόγω εγγραφής του εις το συνδικάτον, ή συμμετοχής του εις συνδικαλιστικάς ενεργείας εκτός των ωρών εργασίας ή τη συγκαταθέσει του εργοδότου αυτού κατά τας ώρας εργασίας.

Άρθρο 2 -

1. Αι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δέον να απολαύουν καταλλήλου προστασίας κατά πάσης πράξεως επεμβάσεως των μεν επί των δε είτε αμέσως είτεδια των οργάνων ή των μελών αυτών, εις την σύστασιν, λειτουργίαν ή διοίκησιν των οργανώσεων.
2. Ιδία εξομοιούνται προς πράξεις επεμβάσεως εν τη εννοία του παρόντος άρθρου μέτρα τείνοντα να προκαλέσουν την δημιουργίαν εργατικών οργανώσεων δεσποζομένων υπό εργοδότου ή υπό ενώσεως εργοδοτών ή να υποστηρίζουν οργανώσεις εργαζομένων δι΄οικονομικών μέσων ή άλλως επί τω σκοπώ θέσεως των οργανώσεων τούτων υπό τον έλεγχον εργοδότου ή ενώσεως εργοδοτών.

Άρθρο 3 -

Δέον να συνιστώνται (εφ΄όσον είναι τούτο αναγκαίον) κατάλληλοι οργανισμοί ανταποκρινόμενοι εις τας εθνικάς συνθήκας εξασφαλίζοντες τον σεβασμόν του εν τοις προηγουμένοις άρθροις οριζομένου δικαιώματος οργανώσεως.

Άρθρο 4 -

Δέον να λαμβάνωνται, εφ΄όσον είναι τούτο αναγκαίον, μέτρα ανταποκρινόμενα εις τας εθνικάς συνθήκας διώ ν να ενισύεται και να προωθήται η εις ευρυτάτην κλίμακα ανάπτυξις και χρησιμοποίησις διαδικασίών δι΄ων εργοδόται και εργοδοτικαί οργανώσεις αφ΄ενός και οργανώσεις εργαζομένων αφ΄ετέρου να έρχωνται εκουσίως εις διαπραγματεύσεις δια την, δια συλλογικών συμβάσεων, ρύθμισιν των όρων απασχολήσεως.

Άρθρο 5 -

1. Το μέτρον εν ω αι υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπόμεναι διασφαλίσεις θέλουν εφαρμοσθή εις τας ενόπλους δυνάμεις ή την αστυνομίαν καθορίζεται υπό της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Συμφώνως προς τας, υπό της παρ.8 του άρθρου 19 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, καθιερωθείσας αρχάς, η επικύρωσις της Συμβάσεως υπό μέλους δέον να μη θεωρείται ως θίγουσα οιονδήποτε Νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν, εφ΄όσον ήδη υφίστανται και παρέχουν εις τους ανήκοντας εις τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν, διασφαλίσεις προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 6 -

Η παρούσα Σύμβασις δεν πραγματεύεται τα της θέσεως των δημοσίων υπαλλήλων και δεν δύναται οπωσδήποτε να ερμηνευθή ως ζημιούσα τα δικαιώματα και το νομικόν καθεστώς αυτών.

Άρθρο 7 -

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ΄ου και καταχωρίζονται.

Άρθρο 8 -

1. Η παρούσα Σύμβασις, δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα (12) μήνας, μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Κατ΄ακολουθίαν η σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι΄έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ΄ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής.

Άρθρο 9 -

1. Αι εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινούμεναι δηλώσεις δυνάμει της παρ.2 του άρθρ.35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δέον να γνωστοποιούν:
α) Τα εδάφη δια τα οποία το ενδιαφερόμενον Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων, και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους οίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση εν αναμονή εμπεριστατωμένης εξετάσεως της καταστάσεως εις τα εν λόγω εδάφη.
2. Αι εις τα εδαφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις δέον όπως θεωρούνται ως αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται, εν όλω ή εν μέρει των, εν την προγενεστέραν του δήλωσιν διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει των εδαφ.β΄, γ΄ και δ΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος, καθ΄α χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.11, ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης προγενεστέρας αυτού δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις καθωρισμένα εδάφη.

Άρθρο 10 -

Αι εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινούμεναι δηλώσεις, συμφώνως προς τας πααγράφους .4 και 5 του άρθρ.35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, δέον ν΄αναφέρουν αν αι διατάξεις της Συμβάσεως έχουν εφαρμογήν εις την εδαφικήν περιοχήν μετά ή άνευ τροποποιήσεων.
Εφ΄όσον η δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων δέον να προσδιορίζη εις τι συνίσταται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
2. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη, ή η ενδιαφερόμενη Διεθνής Αρχή, δύνανται να παραιτηθούν εν όλω ή εν μέρει δια μεταγενεστέρας αυτών δηλώσεως, του δικαιώματος προσφυγής εις τροποποίησιν μνημονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν.
3. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη ή η ενδιαφερομένη διεθνής Αρχή, κατά τα χρονικά διαστήματα καθ΄α επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.11, δύνανται να ανακοινούν εις τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας αυτών δηλώσεως και να γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρμογήν της Συμβάσεως ταύτης.

Άρθρο 11 -

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως δια πράξεως ανακοινουμένης εις Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ΄αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον εν έτος μετά την καταχώρισιν αυτής.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν, το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν κάμνει χρήσιν του υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγγελίας,
δεσμεύεται δια μίαν δεκαετίαν εισέτι, και συνεπώς δικαιούται να καταγγέλη την παρούσαν Σύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας, υπό τους εν τω παρόν άρθρω προβλεπομένους όρους.

Άρθρο 12 -

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, γνωστοποιεί εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων, δηλώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως ήτις τω έχει ανακοινωθή ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 13 -

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί προς καταχώρησιν εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συμφώνως προς το άρθρ.102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πληροφορίας πλήρεις σχετικάς προς όλας τας επικυρώσεις, δηλώσεις και Πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 14 -

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον όπως υποβάλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης.

Άρθρο 15 -

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ΄όσον η νέα Σύμβασις δεν ορίζει άλλως.
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγομένης αναθεώρησιν, επισύρει αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρου 11, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις.
β) Από της ενάρξεως της ισχύος της επαγομένης την αναθεώρησιν νέας Συμβάσεως, η παρούσα Σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Εν η περιπτώσει η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν.

Άρθρο 16 -

Το Γαλλικόν και Αγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.