Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 -

1. Το μέτρον εν ω αι υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπόμεναι διασφαλίσεις θέλουν εφαρμοσθή εις τας ενόπλους δυνάμεις ή την αστυνομίαν καθορίζεται υπό της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Συμφώνως προς τας, υπό της παρ.8 του άρθρου 19 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, καθιερωθείσας αρχάς, η επικύρωσις της Συμβάσεως υπό μέλους δέον να μη θεωρείται ως θίγουσα οιονδήποτε Νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν, εφ΄όσον ήδη υφίστανται και παρέχουν εις τους ανήκοντας εις τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν, διασφαλίσεις προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.