Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 31 - Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

1. Στο άρθρο 13 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) προστίθεται εδάφιο.

2. Στο π.δ. 70/1990 (Α' 31) στο άρθρο 9, μέρος Β' «προσόντα του τεχνικού ασφάλειας» η περίπτωση 3 αντικαθίσταται.

3. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που εκδόθηκαν πριν από τις 18.10.1985 και περιέχονται σε νόμους ή σε κανονιστικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κ.λπ. διατάξεων» (Α' 200), συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων των άρθρων 71 και 72 αντίστοιχα του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) όπως ισχύει. Οι διατάξεις αυτές είναι:

α) β.δ. της 16.3/5.4.1923 (Α' 91),

β) π.δ. της 30.10/3.11.1924 (Α' 275),

γ) π.δ. της 22.12/29.12.1933 (Α' 406),

δ) π.δ. της 14.3/22.3.1934 (Α' 112),

ε) β.δ. της 15.4/2.5.1938 (Α' 180),

στ) β.δ. της 3.12/17.12.1938 (Α' 473),

ζ) β.δ. 380/1963 (Α' 111),

η) β.δ. 362/1968 (Α' 117),

θ) β.δ. 464/1968 (Α' 153),

ι) β.δ. 590/1968 (Α' 199),

ια) β.δ. 796/1968 (Α' 277),

ιβ) π.δ. 212/1976 (Α' 78),

ιγ) π.δ. 95/1978 (Α' 20),

ιδ) π.δ. 151/1978 (Α' 31),

ιε) π.δ. 152/1978 (Α' 31),

ιστ) π.δ. 216/1978 (Α' 47),

ιζ) π.δ. 778/1980 (Α' 193),

ιη) π.δ. 1073/1981 (Α' 260),

ιθ) ν. 1396/1983 (Α' 126),

κ) α.ν. 1204/1938 (Α' 177),

κα) ν. 61/1975 (Α' 132),

κβ) ν. 2273/1920 (Α' 145),

κγ) π.δ. της 17.9/4.10.1934 (Α' 334).

4. Στο άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) προστίθεται παράγραφος 6.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) μετά την περίπτωση ζ' προστίθεται περίπτωση η'.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) καταργείται.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) αντικαθίσταται.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84) αντικαθίσταται.

 

 
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.